นโยบายการรับประกันของ Triton Tools ประเทศไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

Customers Also Purchased

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TRITON

ทางร้าน iTOOLMART ได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการภายใต้ผลิตภัณฑ์ของ Triton Tools Thailand ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในการใช้งานและบริการของลูกค้า มีดังนี้

1. การรับประกันสินค้าของเครื่องมือไฟฟ้า Triton (“สินค้า”) เมื่อลูกค้าได้ทําการซื้อสินค้าจาก บริษัทตัวแทนกระจายสินค้า ("บริษัท เอส พรอสเพอร์ กรุ๊ป จํากัด, ประเทศไทย") หรือจากทางร้าน ค้าตัวแทนผู้จัดจําหน่าย (“ร้านค้าตัวแทนจําหน่าย)

ลูกค้าจะได้รับสิทธิของประกัน (“ระยะเวลาการรับประกันสินค้า) นับตั้งแต่วันที่ซื้อภายใต้ข้อกําหนด ที่ทาง บริษัทตัวแทนกระจายสินค้า กําหนดไว้

(ระยะเวลาของการรับประกันสินค้า] แยกเป็นประเภทดังต่อไปนี้

- ประเภทเครื่องมือไร้สาย : ระยะเวลาประกัน 3 ปี

- ประเภทเครื่องมือมีสาย : ระยะเวลาประกัน 3 ปี

- ประเภทเวิร์คสเตชั่น : ระยะเวลาประกัน 3 ปี

- ประเภทแบตเตอรี่, ที่ชาร์จ : ระยะเวลาประกัน 3 ปี

- ประเภทสินค้าสิ้นเปลือง,อุปกรณ์เสริม : ไม่อยู่ในประกันของทางบริษัทตัวแทนกระจายสินค้า ในระหว่างระยะเวลาของการรับประกัน และเงื่อนไขภายใต้ข้อกําหนด 2. ทั้งหมดครบถ้วน, ลูกค้าจะ ได้รับบริการงานซ่อมรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายหนึ่งครั้ง ("งานซ่อมในประกัน”) ที่เกิดจาก การเสื่อมสภาพของสินค้าหรือความผิดพลาดจากต้นทางของโรงงานผลิต


2. การรับประกันสินค้าจะดําเนินการได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขครบถ้วนดังต่อไปนี้

- 2.1  ลูกค้าได้ทําการลงทะเบียนสินค้าผ่านช่องทางของบริษัทตัวแทนกระจายสินค้า กรอก แบบฟอร์มหรือมีข้อมูลตรงกับทางตัวแทนจําหน่ายครบถ้วนสมบูรณ์

* กรณีที่ใบเสร็จจากร้านค้าสูญหาย, การรับประกันจะอยู่ภายใต้ข้อมูลหมายเลข ซีเรียลของสินค้าที่ทาง บริษัทตัวแทนกระจายสินค้า มีข้อมูล วันที่ผลิต หรือการลงทะเบียนไว้ภายใต้ข้อย่อย 2.1 *

- 2.2  จะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อมาจากช่องทางตัวแทนจําหน่าย หรือทางร้านค้าดิวแทนผู้จัดจําหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

- 2.3  สินค้าถูกใช้อย่างถูกต้องภายใต้การใช้งานตามรูปแบบที่ถูกออกแบบมาและตรงตามคู่มือที่ให้มากับสินค้าชิ้นดังกล่าว

- 2.4  สินค้าจะต้องไม่ถูกซ่อม ถอด หรือดัดแปลงมาก่อน โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์ บริการของ Triton Tools ประเทศไทย และส่งมายังศูนย์บริการงานซ่อมโดยตรง

3. การรับประกันจะถูกยกเว้นทันที เมื่อมีเหตุที่ตรงกับข้อกําหนดที่ 4

4. การรับประกันสินค้าจะหมดลงทันทีเมื่อมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 4.1  สินค้าไม่ได้ถูกซื้อมาจากช่องทางตัวแทนจําหน่าย หรือทางร้านค้าตัวแทนผู้จัดจ่าหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

- 4.2  ไม่มีข้อมูลการลงทะเบียน, ใบเสร็จ, หรือหมายเลขซีเรียลที่ทาง บริษัทตัวแทนกระจายสินค้า มีข้อมูลอยู่

- 4.3  สินค้าได้รับความเสียหาย จากการใช้งานผิดประเภท นอกเหนือจากข้อแนะนําในคู่มือการใช้งาน

- 4.4  การซ่อม หรือดัดแปลง แก้ไข การเพิ่ม เปลี่ยน หรือลดอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากทาง Triton Tools ประเทศไทย อย่างเป็นทางการหรือไม่ใช่อะไหล่แท้ โดยบุคคลอื่นที่ทาง ตัวแทนจําหน่ายไม่ได้แต่งตั้งหรือรับรอง

- 4.5  การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ข้อกําหนดของตัวเครื่องระบุไว้

- 4.6  การใช้งานที่เกิดจากการสวมใส่หัวต่ออุปกรณ์เสริมและ/หรือการเลือกใช้อุปกรณ์เสริม

ที่ผิดประเภทหรือไม่ใช่อุปกรณ์เสริมแท้จากทาง บริษัทตัวแทนกระจายสินค้า

- 4.7  อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทในการใช้งาน การบํารุงรักษาที่ผิดวิธี หรือเหตุจากภัย

ธรรมชาติ, สงคราม เป็นต้นฯ

- 4.8  การใช้ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมอื่นคู่กับเครื่องมือที่ไม่ได้มาจากทาง บริษัทตัวแทน

กระจายสินค้า

- 4.9  ตัวสินค้าไม่มีอะไหล่สํารองเนื่องจากการหยุดสายการผลิตจากประเทศต้นทาง

- 4.10  การตัดสินสาเหตุ ซึ่งจะนําไปประกอบการตัดสินใจของทาง บริษัทตัวแทนกระจาย สินค้า ในการรับประกันของตัวเครื่อง จะต้องมาจากดุลยพินิจของช่างซ่อมที่ได้รับการ รับรองและแต่งตั้งจากทางศูนย์ซ่อมของ Triton Tools ประเทศไทยเท่านั้น

5. ทาง บริษัทตัวแทนกระจายสินค้า มีสิทธิในการตัดสินใจภายใต้ดุลยพินิจว่าสินค้าที่ถูกนําส่งจะอยู่ ภายใต้การประกันหรือจะมีการเรียกค่าซ่อมแซม รวมไปถึงค่าแรงของช่างซ่อม สําหรับงานซ่อมดังกล่าวหรือไม่

6. ระยะเวลาในการซ่อมแซมมาตรฐาน อาจใช้เวลานานขึ้นหากต้องมีการนําเข้าชิ้นส่วนจากบริษัท ต้นทางที่มาจากต่างประเทศ

7. ทาง บริษัทตัวแทนกระจายสินค้า อาจะมีการตั้งค่าโรงงานมาตรฐานเพื่อใช้ทดสอบสินค้าที่ถูกนํา ส่งหลังการซ่อม เพื่อใช้เทียบกับค่ามาตรฐานที่ทางช่างซ่อมมีไว้ในฐานข้อมูล

8. กรณีที่ส่งซ่อมแล้วไม่สามารถซ่อมสินค้าที่เสียหายภายใต้ประกันได้ เนื่องด้วยเหตุที่สินค้าชนิด ดังกล่าวอาจถูกระงับการผลิตในสายการผลิตจาก บริษัทตัวแทนกระจายสินค้า ต้นทางก็ดี หรือชิ้น ส่วนไม่สามารถหาได้อีกแล้วก็ดี ทางบริษัทตัวแทนกระจายสินค้า มีความสามารถในการตัดสินใจที่ จะหาชิ้นส่วน, อะไหล่ หรือแม้แต่สินค้าทดแทนที่ใกล้เคียงกับสินค้าส่งซ่อมดังกล่าวเพื่อให้สามารถ ทํางานได้ตามมาตรฐานปรกติ และอยู่ในรูปแบบการทํางานที่เหมือนกัน ของทดแทนดังกล่าวจะมี สภาพที่เท่าเทียมกันหรือดีกว่า

9. ทางบริษัทตัวแทนกระจายสินค้า ไม่มีส่วนรับผิดชอบและเกี่ยวข้องทางกฎหมายในรายละเอียด ดังต่อไปนี้, การกระทําใดๆที่ผู้ใช้งานเครื่องมือหรือบุคคลที่สามก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะ เป็นการบาดเจ็บทางร่างกาย, การสูญเสียทรัพย์สิน, การทําให้ตนเองหรือผู้อื่นเสียชีวิต, การก่อให้ เกิดความไม่สงบจากการใช้เครื่องมือของ Triton Tools ประเทศไทย หรือ ความล้มเหลวในการ บริการซ่อมแซมเครื่องมือภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน การละเลย หรือไม่สนใจต่อค่าแนะน่าของ พนักงานด้านเทคนิคซ่อมแซมที่ได้รับการแต่งตั้งและรับรองจาก Triton Tools ประเทศไทย หรือผู้ ถูกว่าจ้าง ซึ่งภายใต้ข้อผูกพันดังกล่าวนี้ ความรับผิดชอบสูงสุดของ Triton Tools ประเทศไทย ภาย ใต้เงื่อนไขการรับประกัน จะถูกจํากัดไว้เพียงแค่การสับเปลี่ยนเพื่อแทนที่ผลิตภัณฑ์ของ Triton Tools เท่านั้น

10. เงื่อนไขการรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม ยกเว้นจากเจ้าของเดียวที่ เป็นผู้ชําระเงินเพื่อซื้อสินค้าชิ้นดังกล่าว และจะมีเพียง Triton Tools ประเทศไทย ที่เป็นผู้มีสิทธิใน การโอนสิทธิ์หรือความรับผิดชอบทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ให้แก่บุคคลที่สาม

11. Triton Tools ประเทศไทย มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง กับเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. กรณีที่มีข้อพิพาท, การตัดสินของ Triton Tools ประเทศไทย ถือเป็นที่สุด

13. เงื่อนไขการรับประกันนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับและการตีความทางกฎหมายของเขตการปกครองใน ประเทศไทย บุคคลที่สามที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวของหรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์, จะไม่มีสิทธิ์ในการ บังคับใช้หรือหาตามเงื่อนไขใดๆในการรับประกัน

14. ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของเงื่อนไขการรับประกันฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการรับประกัน, ฉบับภาษาอังกฤษจะถือเป็นที่สุด

15. Triton Tools ประเทศไทย จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าภายใต้หลักการคุ้มครองความเป็น ส่วนตัวที่ทางบริษัทตัวแทนกระจายสินค้า กําหนดไว้เท่านั้น, ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจาก เจ้าของข้อมูลก่อน

16. สําหรับการสอบถามเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าได้ที่หมายเลข 063-231-4145, หรือ ติดต่อผ่านช่องทาง Facebook, LINE OA, Email


เลือกดู เครื่องมือช่าง ของ TRITON เพิ่มเติม