การรับประกันสินค้าของ HONDA

Customers Also Purchased

ใบรับประกัน บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด และทางร้าน iTOOLMART  ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ ตามข้อตกลงในใบรับประกันสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าพบว่า ผลิตภัณฑ์ของ HONDA ที่ซื้อไปนั้น มีความเสียหาย และข้อบกพร่องต่างๆ 


ขอบเขตในการรับประกันผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของ HONDA ได้รับการการันตีว่าไม่มีการชํารุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ และคุณภาพในการทํางาน เมื่อมีการใช้งานและบํารุงรักษาที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากในกรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนแท้ที่ประกอบในผลิตภัณฑ์ HONDA บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด และทางร้าน iTOOLMART จะบริการซ่อมแซม แก้ไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

การประกันการรับซ่อมของ ผลิตภัณฑ์ของ HONDA  มีขอบเขตจํากัดในการเปลี่ยน หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหายของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในการรับประกันดังกล่าว ไม่รวมถึงการ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้น ทางบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด และร้าน iTOOLMART มีกรรมสิทธิ์ในชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนออกมาจากผลิตภัณฑ์ของ HONDA ที่มาจากการรับประกันการซ่อมของ ผลิตภัณฑ์


ช่วงระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์

การรับประกันของผลิตภัณฑ์ HONDA มีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของ HONDA แต่ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้  ระยะเวลาการรับประกันเท่ากับ 3 เดือน ถ้าหากมีการใช้เป็นส่วนประกอบของของรถแข่ง Go-Kart หรือ ยานพาหนะที่ให้เช่า


ข้อยกเว้นการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HONDA

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้ โดยการตัดสินของบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด และทางร้าน iTOOLMART ที่จะไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน

1. การเพิกเฉยในการตรวจสภาพ และบํารุงรักษาตามกําหนด และการดําเนินการโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่วิธีที่ระบุในคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ HONDA การบํารุงรักษาตามกําหนดระยะเวลา การซ่อมแซม หรือการบํารุงรักษาไม่เป็นไปตามวิธีการ

2. การใช้ชิ้นส่วน หรือน้ํามันหล่อลื่นที่ไม่ใช่ของแท้ และการแก้ไข ดัดแปลงเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้อนุมัติรับรองโดยบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด และทางร้าน iTOOLMART

3. การจัดเก็บ หรือขนส่งอย่างไม่เหมาะสม การใช้งานเกินขอบเขตของผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่น รอบเครื่อง กําลังสูงสุดของเครื่อง กําลังไฟ ความถี่ และอื่นๆ


ความเสียหายต่อไปนี้ไม่อยู่ในขอบเขตการประกันการรับซ่อม 

1. ความเสียหาย ที่เกิดจากอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เช่นการจางลงตามธรรมชาติของบริเวณที่เคลือบสี หรือพื้นผิวที่ชุบ คุณสมบัติด้านรูปลักษณ์ที่ ไม่มีผลต่อการทํางานของผลิตภัณฑ์ฮอนด้า 

2. เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน การรัวซึมของน้ํามัน และอื่นๆ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

3. การใช้งานของผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างหนัก เกินกำลัง


การรับประกันจะไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1. ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ หัวเทียน ปะเก็น สายไฟ กรองน้ํามัน ไส้กรองอากาศ สายพาน ท่อยาง ฟิวส์ แปรงถ่านสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟ ท่อน้ํามัน และชิ้นส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน

2. น้ํามันเครื่อง จารบี และน้ํามันหล่อลื่นอื่นๆ น้ํามันและวัตถุอื่นๆ ซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน 

3. การทําความสะอาด การตรวจสอบสภาพ การปรับตั้งค่า และการบํารุงรักษาตามกําหนดระยะเวลา 

4. ความไม่สะดวก และความสูญเสียจากการที่ไม่ได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ 


เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HONDA

การรับประกันจะสามารถใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของ HONDA ใช้งานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่อย่างนั้นการรับประกันการซ่อมต่างๆจะไม่สามารถปฏิบัติได้ สาเหตุเพราะจะไม่สามารถระบุข้อมูลการซื้อ และชื่อของผู้จัดจําหน่าย ชื่อของผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังของผลิตภัณฑ์ HONDA นั้นๆ การรับประกันโดยบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จํากัด และทางร้าน iTOOLMART นี้จะไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาที่จะชดใช้ค่าเสียหายประเภทอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่มิได้ระบุไว้ในใบรับประกันนี้


การใช้สิทธิการรับประกันการซ่อม กรุณานําผลิตภัณฑ์ HONDA ไปยังทางร้าน iTOOLMART เพื่อรับการประกันของผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบ