การรับประกันสินค้าของ BOSCH

Customers Also Purchased

เครื่องมือไฟฟ้าของ BOSCH จะรับประกันสินค้านานถึง 6 เดือน ตลอดระยะเวลาในการรับประกันสินค้า ถ้าซ่อมสินค้าขจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย กรณีที่มีการซ่อมแซมในช่วงที่อยู่ในการรับประกันสินค้า โปรดแสดงสำเนาหลักฐานการซื้อ หรือใบรับประกันที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทุกครั้ง ในกรณีที่จะซ่อมภายหลังการรับประกันจะมีการรับประกันงานซ่อมเพิ่มต่อให้อีก 1 เดือน 


การซ่อมเครื่องมือในระยะเวลาประกัน

- เมื่อทำการเคลมในช่วงที่อยู่ในการรับประกันสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการซื้อ หรือใบรับประกัน ซึ่งระบุวันที่และร้านค้าที่ซื้อให้ชัดเจน

- กรุณาแสดงสินค้า หรือเครื่องมือของคุณ เมื่อนำเครื่องมือมาใช้บริการหลังการขาย ที่ร้าน iTOOLMART 

- เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าของ BOSCH รวมไปถึง ขั้นตอนและรายละเอียดในการผลิต โดยเครื่องมือที่ได้รับการดัดแปรง แก้ไข เพิ่มเติม จะไม่สามารถเข้ารับเงื่อนไขในการรับประกันสินค้าของ BOSCH ได้

เงื่อนไขการรับประกัน 

1. การรับประกันสินค้าของ BOSCH จะครอบคลุมเฉพาะข้อผิดพลาดที่ซึ่งเกิดขึ้นจากขั้นตอนในการผลิตและค่าบริการ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ (ข้อยกเว้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเป่าลมร้อน เพราะจะรับประกัน 3 เดือน) 

2. ในกรณีเครื่องมือไฟฟ้าของ BOSCH ในกลุ่มสินค้างานหนัก Heavy Duty จะมีการรับประกันครอบคลุมเฉพาะข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น จากขั้นตอนในการผลิตและค่าบริการ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ (ข้อยกเว้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเป่าลมร้อน เพราะจะรับประกัน 6 เดือน) 

3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์ในการรับประกัน ลูกค้าต้องส่งสินค้ามาในสภาพเดิมโดยไม่ต้องไม่ถอดชิ้นส่วนใดๆของสินค้า และให้ลูกค้าแนบใบรับประกันฉบับจริงมาด้วย มายังศูนย์บริการเครื่องมือไฟฟ้า BOSCH หรือศูนย์บริการ iTOOLMART ซึ่งการอนุมัติการรับประกันจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของช่างซ่อมเครื่องมือ

4. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อผิดพลาดหรือความเสียหายของสินค้าจากสาเหตุต่อไปนี้

การซ่อมหรือดัดแปลง แก้ไข อะไหล่ของเครื่องมือ ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของ BOSCH โดยร้านซ่อมเครื่องมือทั่วไป ที่ไม่ใช่ทางบริษัท BOSCH  หรือร้าน iTOOLMART

อุบัติเหตุ ความประมาทจากการใช้งานของลูกค้า และการบำรุงรักษาที่ผิดวิธี หรืออุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

การใช้งานเครื่องมือเกินกำลังไฟฟ้าที่ระบุอยู่ในคู่มือของสินค้า หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

การใช้งานงานที่ผิดประเภทของเครื่องมือ หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน 

การใช้งานที่เกิดจากการส่วมใส่อุปกรณ์เสริมของเครื่องมือ หรือการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมผิดประเภทเช่น อุปกรณ์เสริมที่เป็นของเทียม ที่ไม่ใช่ของแท้ของ BOSCH 

5. การรับประกันสินค้าจะถูกยกเลิกทันที หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลในใบรับประกันสินค้า  

6. ในการรับประกันสินค้า จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือโอนสิทธิ์ในการรับประกันได้ และจะมีผลครอบคลุมเฉพาะเครื่องมือไฟฟ้า BOSCH ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย iTOOLMART ในประเทศไทยเท่านั้น 


ขั้นตอนในการรับประกันสินค้าทางออนไลน์