เกือบทุกคนมักตระหนักถึงผลกระทบด้านลบของการใช้ยาฆ่าแมลงประเภทต่างๆ ในพื้นที่อยู่อาศัย แต่ในทางกลับกัน บทบาทที่มีประสิทธิผลของสารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ในการปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมที่แตกต่างกันนั้นไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ นอกเหนือจากการกระจายความหลากหลายในการผลิตสารพ่นยาจากพืชเพื่อให้เป็นไปตามสภาพการเจร... อ่านต่อ